Welcome

運動

健身抗武漢肺炎

專業健身教練教長者家居伸展運動

阿旦細女鄭珉教你簡單家居運動

坐低起身都係鍛鍊

 

#鄭丹瑞

腳軟老人必練簡易動作

閉目單腳企改善平衝力 加強大腿肌肉穩定及協調

 

#羅曉暉 義肢及矯形師